$(document).ready(function(){ $(".touch-toggle a").click(function(event){ var className = $(this).attr("data-drawer"); if( $("."+className).css('display') == 'none' ){ $("."+className).slideDown().siblings(".drawer-section").slideUp(); }else{ $(".drawer-section").slideUp(); } event.stopPropagation(); }); /*$(document).click(function(){ $(".drawer-section").slideUp(); })*/ $('.touch-menu a').click(function(){ if( $(this).next().is('ul') ){ if( $(this).next('ul').css('display') == 'none' ){ $(this).next('ul').slideDown(); $(this).find('i').attr("class","touch-arrow-up"); }else{ $(this).next('ul').slideUp(); $(this).next('ul').find('ul').slideUp(); $(this).find('i').attr("class","touch-arrow-down"); } } }); });

产品中心

产品名称一

0df16fdf7be9bd782df48e71fe064b01.jpg

茉莉花香米源自北纬23度广西优良富硒土壤核心区,山岭环绕、空气清新、日照充足、雨露润泽,水稻生长的全过程遵循自然规律和生态学原理。茉莉花香米无论是米粒、质量,还是香气、口感等方面都堪称同类楷模,用简单、质朴成就最美的纯粹。

当忙碌把一天三餐变成仅限于裹腹的食品,

当人们迷恋于各种面包、油炸食品,

当中式家庭聚餐文化被年轻一族遗忘,

你还记得小时候一碗米饭的香甜吗?

那种咀嚼出家庭温馨的味道的过往,

这些不可拒绝的回忆,

是囫囵三餐与西方快餐文化所不能给予的,

莉香庄园茉莉花香米,

重拾饭桌上欢聚的味道,

是的,

那是家的味道。


上一篇:暂无 下一篇:产品名称二

Copyright © 2012-2023 某某网站 版权所有   粤ICP备xxxxxxxx号

if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }